Condicions d’ús

Bases del Club

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE EL CLUB CAMBRA

Club Cámara és una xarxa empresarial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, que davall el lema ” doing business ” té per objectiu ajudar a les empreses a fer negoci. Este programa s’articula entorn de tres eixos d’actuació:

  • Oferir una carpeta de servicis empresarials de qualitat que potencie l’acceleració empresarial i ajude a consolidar els projectes d’empreniment.
  • Facilitar les relacions entre empreses, establint punts de trobada i plataformes que dinamitzen l’intercanvi de coneixement, experiència i necessitats. Per a donar impuls a esta interrelació, s’ha posat en funcionament la comunitat virtual, una xarxa social empresarial altament innovadora, que permet compartir informació i documents de forma segura i flexible.
  • Posar a disposició dels socis un palmito d’avantatges que ajuden a dinamitzar el seu negoci, fruit de les sinergies entre les empreses associades

La titularitat de la plataforma Club Cámara és de La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, carrer Poeta Querol, 15 46002 València; Telèfon: 963 103 900; CIF: Q4673002D.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València (d’ara en avant, “Cambra València”) és una corporació de dret públic que es regix pel Art. 5.3 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, i la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana.

CONDICIONS DE PERTINENÇA AL CLUB CAMBRA

Poden pertànyer al Club Cámara totes les empreses nacionals o estrangeres que duguen a terme activitats de negoci a la província de València, siguen individuals o societàries. En la categoria de Business, es requerirà així mateix la designació d’una persona física mentres estiga vinculada a una empresa que complisca amb els requisits mencionats.

Hi ha dos tipus de soci del Club Cámara::

  1. 1. Soci: La inscripció al Club Cámara és gratuïta per al soci i no implica el pagament de cap quota. I s’identificarà per un carnet de pertinença a nom de l’empresa.
  2. 2. Soci business: La inscripció al Club Cámara té una quota anual de 600€ més IVA. L’empresa rebrà el carnet de soci nominatiu per al membre del Consell d’Administració o directiu que siga designat per ella. Encara que en termes generals la política de descomptes del soci business s’aplicarà a l’empresa, podrà haver-hi algun servici determinat on el beneficiari final siga la persona designada.

La pertinença al Club Cámara requerix l’acceptació expressa de les condicions arreplegues en estes bases. De la mateixa manera la baixa en el Club Cámara es produirà per petició expressa de l’empresa, o per desaparició de la mateixa. En el cas en què la persona designada de l’empresa business deixara de pertànyer a la mateixa, l’empresa haurà de comunicar la baixa quan finalitze el seu vincle amb l’empresa de referència en el Club, o quan així ho sol·licite expressament l’empresa.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

X
- Enter Your Location -
- or -